:. ส่วนประกอบของเลือด .:

posted on 20 Aug 2008 22:33 by iamblueblood

     

เลือด
                 

เลือดเป็นของเหลวที่สำคัญของชีวิต    ประกอบด้วยนํ้าเลือด เกล็ดเลือด
      เซลล์เม็ดเลือดแดง  เซลล์เม็ดเลือดขาว  ในผู้ใหญ่จะมีเลือดอยู่ประมาณ  5.5 ลิตร
      ไหลเวียนอยู่ในระบบหมุนเวียนเลือด   ซึ่งเป็นระบบที่ประกอบด้วยเส้นเลือดจำนวน
      มาก  เลือดช่วยกระจ่ายความร้อนและนำสารที่สำคญซึ่งอยู่ในนํ้าเลือดไปทั่วร่างกาย
      เซลล์เม็ดเลือดเมื่อแก่จะตายและจะถูกแทนที่ด้วยเซลล์เม็ดเลือดที่สร้างขึ้นมาใหม่
      กระบวนการนี้เรียกว่า  ฮีโมพอยซิส


         Blood  constituents    

ส่วนประกอบของเลือด 
               1.Plasma: นํ้าเลือด  เป็นของเหลวสีซีดๆ ( มีนํ้าอยู่ประมาณ90%)
       ซึ่งมีเซลล์เม็ดเลือดลอยอยู่ในนํ้าเลือด  จะมีสารอาหารละลายอยู่เพื่อส่งไปให้เซลล์
       ต่างๆของร่างกาย  นอกจากนี้ยังมีแอนติบอดี   ซึ่งเป็นสารที่ต้านทานเชื้อโรค  มี
       เอนไซม์  และฮอร์โมน  ซึ่งเป็นสารที่ช่วยควบคลุมกระบวนการต่างๆของร่างกาย
       ให้เป็นปกติ


                               


                 2.Red  blood  cells: เซลล์เม็ดเลือดแดง  มีรูปร่างเป็นแผ่นแบน
        เหมือนจาน   ไม่มีนิวเคลียส     สร้างจากไขกระดูก  มีสารฮีโมโกลบิน  เซลล์เม็ด
        เลือดแดงจะรวมกับออกวิเจนในปอดเป็นออกซีฮีโมโกลบิน  ทำให้เลือดมีสีแดง
        สด  เซลล์เม็ดเลือดแดงจะนำออกซิเจนไปให้  เซลล์ทั่วร่างกายจะกลับเข้าสู่ปอด
        ด้อยเลือดที่มีฮีโมโกลบิน


                           

                  3. Platelets: เกล็ดเลือด  มีขนาดเล็กมากมีรูปรา่งเป็นแผ่นเบน ไม่มี
        นิวเคลียส  สร้างจากไขกระดูก  บริเวณที่มีบาดแผลจะมีเกล็ดเลือดจำนวนมาก           
         เพื่อทำหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการแข็งตัวของเม็ดเลือด        
                 4. White  blood cells:  เซลล์เม็ดเลือดขาว  เป็นเซลล์เม็ดเลือด
        ที่มีขนาดใหญ่  ทำหน้าที่สำคัญในการป้องกันเชื้อโรคให้กับร่างกายมีหลายชนิด
        เช่น ลิมโฟไซต์ สร้างจากเนื้อเยื่อน้ำเหลือง  พบในระบบน้ำเหลือง  เซลล์เม็ดเลือด
        ขาวนี้ทำหน้าที่สร้างแอนติบอดี     เซลล์เม็ดเลือดขาวอีกชนิดได้แก่  โมโนไซต์
        สร้างจากไขกระดูก   เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนี้จะจับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย
        เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรียกว่า  แมกโครฟาจ

เพิ่มเติมที่ : http://202.143.128.195/kanngan/site_students/Webnonglak/conteits/blood.htm

Comment

Comment:

Tweet