:. เซลล์เม็ดเลือดแดง .:

posted on 21 Aug 2008 21:57 by iamblueblood

 

เซลล์เม็ดเลือดแดง

เม็ดเลือดแดง (erythrocyte หรือ red blood corpuscle) ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม มีลักษณะกลมแบน ตรงกลางเว้าเข้าหากัน (biconcave) เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 - 8 ไมครอน มีอายุประมาณ 100 - 120 วัน มีรงควัตถุสีแดงที่เกี่ยวกับการหายใจ (respiratory pigment) เรียกว่า ฮีโมโกลบิน (haemoglobin)

haemoglobin 1 โมเลกุล ประกอบด้วยโปรตีน ซึ่งเรียกว่า โกลบิน (globin) 1 โมเลกุล + สารที่ไม่ใช่โปรตีน ซึ่งมี Fe เป็นองค์ประกอบ เรียกว่า ฮีม (heme) 4 โมเลกุล

heme 1 โมเลกุล มี 1 Fe สามารถจับ O2 ได้ 1 โมเลกุล

ดังนั้น haemoglobin 1 โมเลกุล จะมี 4 Fe และสามารถจับ O2ได้ 4 โมเลกุล จะเกิดสภาพ oxyhemoglobin ซึ่งมีสีแดง เมื่อ oxyhemoglobin ปล่อย O2ให้แก่เซลล์แล้วมันจะอยู่ในรูป haemoglobin ปกติ ซึ่งเป็นสีน้ำเงิน

แหล่งสร้างเม็ดเลือดแดง

เมื่อเป็นทารก อยู่ในมดลูก

- เซลล์เม็ดเลือดแดงจะถูกสร้างมาจาก ถุงไข่แดง (yolk sac) ตับ ม้าม ต่อมน้ำเหลือง และไขกระดูก

หลังอายุ 20 ปี

- แหล่งสร้าง คือ ไขกระดูก โดยเฉพาะ กระดูกท่อนยาวๆ เช่น กระดูกโคนขา และกระดูกโคนแขน

วัยผู้ใหญ่

- แหล่งสร้าง คือ ไขกระดูก โดยเฉพาะ กระดูกแผ่นบางๆ เช่น กระดูกอก กระดูกซี่โครง กระดูกไหปลาร้า และกระดูกกระโหลกบางส่วน

สารที่จำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง

คือ ไขมัน และโปรตีน (เป็นเยื่อหุ้มเซลล์) Fe และ amino acid (ใช้สังเคราะห์ haemoglobin และ ฮอร์โมนจากไต (kidney) ชื่อ erythropoitin ส่งมากระตุ้นเพื่อสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง

แหล่งทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดง

คือ เซลล์ชื่อแมคโครฟาจ (macrophage) ของตับ (liver) ม้าม (spleen) และไขกระดูก (bone marrow) ซึ่ง Fe และ globin จะถูกนำไปสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงได้ใหม่ ส่วนสารสีในเม็ดเลือด คือ biliverdin จะถูกเซลล์ของตับเปลี่ยนเป็น bilirubin ซึ่งจะออกมาเป็นสารสีในอุจจาระและปัสสาวะ

จำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดง

ในเพศชายมีประมาณ 5 ล้านเซลล์/1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร [haemoglobin = 16 gm/100 c.c.]

ในเพศหญิงมีประมาณ 4.5 ล้านเซลล์/1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร [haemoglobin = 14 gm/100 c.c.]

เฮมาโตคริต 

เฮมาโตคริต (haematocrit) หมายถึง อัตราส่วนของปริมาตรเซลล์เม็ดเลือดแดง/ปริมาตรของเลือดทั้งหมด ซึ่งจะคิดออกมาเป็นเปอร์เซนต์ [ในเพศชายมีค่าเฮมาตคริตประมาณ 45 % ส่วนในเพศหญิงมีค่าเฮมาโตคริตประมาณ 40 %]

 เพิ่มเติม : http://www.geocities.com/peng_126/story4.html

Comment

Comment:

Tweet

มีคำตอบหมดเรยอ่ะ ในข้อสอบหนูทำไมหมดเรยยopen-mounthed smile open-mounthed smile

#90 By (1.10.199.44|1.10.199.44) on 2014-07-22 19:10

เข้าใจยากมากsad smile

#89 By กูมันกาก (171.100.43.219) on 2012-04-04 16:31

sad smile

#88 By hikgn (171.100.43.219) on 2012-04-04 16:29

fhjgnf

#87 By เม (58.10.0.121) on 2011-06-17 13:39

ไม่รู้เรื่องเลยtongue question

#86 By เเ (61.90.106.65) on 2011-06-07 18:24

ขอบคุณangry smile

#85 By you (49.228.88.152) on 2011-04-04 20:24

sad smile sad smile sad smile sad smile

#84 By เด็กเทพ (223.206.170.72) on 2010-10-05 17:22

cry cry embarrassed question embarrassed embarrassed surprised smile embarrassed angry smile angry smile open-mounthed smile big smile

#83 By (113.53.46.24) on 2010-10-02 17:34

#82 By fang (125.27.251.67) on 2010-08-05 10:02

ไม่มีเนื้อหาที่ต้องการ
ใช้ไม่ได้

#81 By no name (118.173.190.72) on 2010-08-03 19:23

เม่งยากว่ะ
กูไม่เลย
ม.บ.ส
[e1
คนมันเก่ง
5]

#80 By (114.128.90.110) on 2010-07-30 14:19

อะไรค่ะconfused smile angry smile

#79 By (114.128.90.110) on 2010-07-30 14:17

comment2, çíàêîìñòâà äçíðæèíñê óêðàèíà, çíàêîìñòâà ïî êðûìó, çíàêîìñòâà ëèïåöê æåíùèíû, èíòèìíûå âñòðå÷è ñïá,

#78 By Xfdnmltu (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:12

comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ñîâìåñòíîãî ñåêñà, ëó÷øèé ñàéò çíàêîìñòâà êàçàõñòàíà, çíàêîìñòâà äåâóøêè êûðãûçñòàí,

#77 By Dnaiibzn (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:01

comment1, çíàêîìñòâà ñ èòàëü, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â âîðîíåæå, èâàíîâî ñýêñ çíàêîìñòâà, íàéòè çíàêîìñòâà â ìîåì ãîðîäå,

#76 By Hzzvgpte (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:50

comment5, çíàêîìñòâà æåíù àìïóòè, çíàêîìñòâî ñ òðàíóàëàìè, çíàêîìñòâà îðåõîâî çóåâî mamba,

#75 By Enpqtmsz (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:38

comment4, çíàêîìñòâà ìàìáà ñäåëàòü ñâîþ ïî÷òó, ïåòðîâñê çíàêîìñòâà, ñàéòû äëÿ çíàêîìñòâà çà ãðàíèöåé,

#74 By Bwqmhkcz (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:27

comment2, âñå ñàéòû çíàêîìñòâ ìèðà, çíàêîìñòâî ñ òîëñóøêàìè, ñìîëåíñêèå ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ðåñïóáëèêå áàøêîðòîñòàí,

#73 By Odyephdw (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:04

comment6, êîâûå çíàêîìñòâà ñàíêò ïåòåðáóðã, æåíùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ, ñýêñ ïåðåïèñêà çíàêîìñòâà,

#72 By Fhtbhjgk (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:53

comment6, äåâóøêà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äâóìÿ ïàðíÿìè äëÿ ñåêñà èç îðåíáóðãà, â êîíòàêò çíàêîìñòâî ñ ïîðíÿìè, çíàêîìñòâà â ðîñèè,

#71 By Ahdfmzse (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:41

comment5, íåòðàäèöèîííûå èíòèì çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ñâèíãåðîâ òàãàíðîã, çíàêîìñòâà â ëèñè÷àíñêå,

#70 By Nmqhmbwx (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:30

comment4, íîâîêóçíåöêèå çíàêîìñòâà, âñå çíàêîìñòâà íà ðàìáëåðå, çíàêîìñòâà äëÿ ñâèíãà ñ ïûøêàìè,

#69 By Sdrxtwtd (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:18

comment1, çíàêîìñòâà ñ ëþäüìè çà ðóáåæîì, ñàéò çíàêîìñòâà äðóçåé, çíàêîìñòâî æåíàòûì, îíëàéí çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè,

#68 By Aprvteoz (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:07

วิชานี้ทำไมยากอย่างนี้บนหัวสมองมีแต่วิทคณิต
จะระเบิดอยู่แล้ว

#67 By เด็กเรียน (119.42.95.253) on 2010-07-09 18:03

เข้าใจยากจังเลย

#66 By เด็กเรียน (119.42.95.253) on 2010-07-09 18:02

comment3, çíàêîìñòâà ã.ïå÷îðà, çíàêîìñòâà äëÿ ðàçâðàòíîãî ñåêñà õàðüêîâ, çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàíêàìè,

#65 By Amvetwxw (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:56

comment4, çíàêîìñòâà ã àíàïà, èíòèì çà äåíüãè íèæíèé íîâãîðîä, çíàêîìñòâà ñïîíñîð ïåòåðáóðã, ñåêñ çíàêîìñòâî ïîëîöê,

#64 By Xnfnbmcs (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:33

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà ã áèéñêå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ðóäíÿ, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ â ìîñêâ,

#63 By Vowvwkvo (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:21

comment3, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ëåñíîé, çíàêîìñòâà â äðîãîáû÷, çíàêîìñòâî îáùåíèå â áåëàðóñü,

#62 By Yywhjplf (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:11

comment1, êîëîìíà èíòèì óñëóãè, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â ðîñòîâåíàäîíó, çíàêîìñòâà ëåñáè çàïîðîæüå,

#61 By Nrzwvspp (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:59

comment2, çíàêîìñòâà ñ ïàðíåì ìîëîäûå -ìîëîäûå ëåò, çíàêîìñòâà ïî ñåêñóàëüíîìó âëå÷åíèþ, çíàêîìñòâî ñî ñòóäåíòêîé èç êèåâà,

#60 By Vsbwfdrm (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:36

comment4, êðàñèâûå ìîëîäûå ëþäè ïîçíàêîìèòüñÿ, ñåêñ çíàêîìñòâà åðåâàíà, ñåêñ ãîðîäîâèêîâñê çíàêîìñòâà,

#59 By Adeozdvu (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:25

comment5, ïîïóëÿðíûé ñàéò çíàêîìñòâà íîâîñèáèðñê, çðåëûå äàìû èíòèì, êàëèíèíãðàäñêèå äåâóøêè çíàêîìñòâà, ïàðà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé,

#58 By Dlcjabgo (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:13

comment6, çíàêîìñòâà êóçüìèíêè, çíàêîìñòâà îìñê èùó ìóæ÷èíó, èíòåðííåò çíàêîìñòâà,

#57 By Tpjmjviz (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:01

comment6, çíàêîìñòâî ñ áàáóøêîé, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà â áðÿíñêå, çíàêîìñòâà c íàêà÷åííûìè äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà ÷åðåïîâåö ïèòåð,

#56 By Jypqpics (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:50

comment5, rambler çíàêîìñòâà äæàëàëÿí ýäãàð, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â îáíèíñêå, êóííèëèíãóñ çíàêîìñòâà ñàäî ìàçî, äàìû õîòÿò ïîçíàêîìèòüñÿ,

#55 By Effptdab (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:39

comment4, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ã åëüöå, çíàêîìñòâà íîâàÿ êàõîâêà íîâîñòü, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì30ëåò äëÿ îáùåíèÿ, çíàêîìñòâà ãîðîä èíãóøåòèÿ,

#54 By Murixuua (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:28

comment6, æåíùèíû èùóò èíòèì ìóæ÷èí, èíòèìíûå çíàêîìñòâà íîâûå, çíàêîìñòâà êîìó 40 ëåò â óêðàèíå, îáüÿâëåíèÿ èíòèì â åêàòåðèíáóðãå,

#53 By Pezzbfbp (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:17

comment5, ÷åëÿáèíñêèå äåâóøêè ïðî èíòèì, ñåêñ çíàêîìñòâà ìàãàäàíå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ãîðîä çàïîðîæüå, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìíûõ ñâÿçåé â ñòàâðîïîëå,

#52 By Ncjhrpmo (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:43

comment1, çíàêîìñòâà íà óêðàèíå, ñåêñ çíàêîìñòâà ÷óõëîìà, çíàêîìñòâà ðîñòîâ 40 ëåò èíòèì,

#51 By Xmvzslsg (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:20

comment4, çíàêîìñòâî ñïîíñîðû, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ óçáå÷êîé â ìîñêâå, èíòèì çíàêîìñòâà â êîñòîìóêøà,

#50 By Xihlkgye (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:08

comment1, îíëàéí çíàêîìñòâà ñâèíãåðîâ, ÷åëíèíñêèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà âæèâóþ,

#49 By Dbhygbdi (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:57

comment5, çíàêîìñòâà óêðàèíöåâà îëüãà, òðàíñâèñòèò çíàêîìñòâî, èíòèì ñàéòû, ñâèíãåðñêàÿ çíàêîìñòâî,

#48 By Hstdktjo (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:34

comment5, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ëàáèíñêå, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà äëÿ à ïèòåð, çíàêîìñòâà àáàòñêèé,

#47 By Ojhdlsqs (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:12

comment5, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íîðèëüñê, çíàêîìñòâà ñ äàìàìè áàëüçàêîâñêîãî âîçðàñòà ìîñêâà, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ëåíèíîãîðñê ðåñïóáëèêà òàòàðñòàí, çíàêîìñòâà â èíäèÿ,

#46 By Kgirazky (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:50

comment5, çíàêîìñòâà ñåêñ íåôòåþãàíñê äîñêà, çíàêîìñòâà â óñîëüå ñèáèðñêîå, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ â èíòåðíåòå,

#45 By Uwnpajqk (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:38

comment6, çíàêîìñòâà â à÷èíñêå, ñåêñ çíàêîìñòâà ã êàçàíè, ñåêñ çíàêîìñòâà â êèíãèñåïïå,

#44 By Tadnhkfb (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:16

comment1, ñåêñóàëüíî-ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, ìîè èíòèìíûå, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè éîøêàðîëà,

#43 By Opqpputl (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:04

comment6, çíàêîìñòâà óñëóãè, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà â ìàãíèòîãîðñêå, çíàêîìñòâà ñåêñ íèìôîìàíêè,

#42 By Bsaaoeyy (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:53

comment4, îíëàéí çíàêîìñòâà ïî âýá êàìåðå, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æåíùèíîé âëàäèìèðñêîé îáë, ãîðîä ÷àéêîâñêèé ïîñåëîê ìàðêîâñêèé çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà èíòèì â êðèâîì ðîãå,

#41 By Whjdjfbf (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:31