:. ระบบหมุนเวียนเลือด .:

posted on 21 Aug 2008 22:18 by iamblueblood
ระบบหมุนเวียนเลือดของคน ประกอบไปด้วย 
  1. หัวใจ ( Heart )
  2. หลอดเลือด ( Blood  Vessel )
  3. เลือด ( Blood )

1. หัวใจ ( Heart )  หัวใจของคนตั้งอยู่ในบริเวณทรวงอก ระหว่างปอดทั้งสองข้าง ค่อนไปทางซ้าย ภายในมีลักษณะ เป็นโพรงแบ่งออกเป็น 4 ห้อง  โดยแบ่งเป็นห้องบน 2  ห้อง  เรียกว่า เอเตรียม ( Atrium ) ห้องล่าง 2 ห้อง เรียกว่า เวนตริเคิล ( Ventricle )  หัวใจห้องบนซ้ายและห้องล่างซ้ายมี
ลิ้นไบคัสปิด ( Bicuspid ) คั่นอยู่  ส่วนห้องบนขวาและล่างขวามีลิ้นไตรคัสปิด ( Tricuspid) คั่นอยู่ ซึ่งลิ้นทั้ง 2 ทำหน้าที่คอยเปิด-ปิด เพื่อไม่ให้ ้เลือด ไหลย้อนกลับ  หัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดโดยการบีบตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจเป็นจังหวะ  ทำให้เลือดไหลไปตามหลอดเลือดต่าง ๆ

เราสามารถตรวจสอบการทำงานของหัวใจ  โดยการจับชีพจร
    อัตราการเต้นของชีพจรของคนในสภาพปกติอยู่ระหว่าง 60-80 ครั้งต่อนาที

รูป  แสดง หัวใจคน และการหมุนเวียนของเลือดผ่านหัวใจ

2.  หลอดเลือด ( Blood  Vessel )  การหมุนเวียนของเลือดจากหัวใจไปและกลับจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายนั้นต้อง อาศัยหลอดเลือด ซึ่งมีอยู่ ทั่วร่างกาย  หลอดเลือดในร่างกายคนเราแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
                1.  หลอดเลือดอาร์เทอรี ( Arteries )  เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เลือดที่อยู่ในหลอดเลือดนี้เป็นเลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนมาก ยกเว้นเลือดที่ส่งไปยังปอด ซึ่งเป็นเลือดที่มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาก หลอดเลือดอาร์เทอรีมีผนังหนาไม่มีลิ้นกั้น มีความแข็งแรง  เพื่อให้มีความทนทานต่อแรงดันเลือดที่ถูกฉีดออกจากหัวใจ
                2.  หลอดเลือดเวน ( Vein ) เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเข้าสู่หัวใจ เลือดที่อยู่ในหลอดเลือดนี้เป็นเลือดที่มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูง ยกเว้นเลือดที่นำจากปอดมายังหัวใจ จะเป็นเลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูง ภายในหลอดเลือดนี้จะมีลิ้นป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ   
                3.  หลอดเลือดฝอย ( Capillaries ) เป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กละเอียดเป็นฝอยติดต่ออยู่ระหว่างแขนงเล็ก ๆ ของหลอดเลือดอาร์เทอรีและหลอดเลือดเวน หลอดเลือดฝอยมีผนังบางมาก เป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนสารอาหาร แก๊ส และสิ่งต่าง ๆ ระหว่างเลือดกับเซลล์ของร่างกาย

3 เลือด ( Blood ) ในร่างกายคนเรามีเลือดอยู่ประมาณร้อยละ 9-10 ของน้ำหนักตัว เลือดมีส่วนประกอบ  ที่สำคัญ 2 ส่วน คือ
1.  ส่วนที่เป็นของเหลว ซึ่งเรียกว่า น้ำเลือด หรือพลาสมา ( Plasma ) มีอยู่ประมาณร้อยละ55 ของปริมาณเลือดที่ไหลอยู่ในร่างกาย  ในน้ำเลือดประกอบด้วยน้ำ ร้อยละ 91 นอกนั้นเป็นสารอื่น ๆ ได้แก่ สารอาหารต่าง ๆ  เอนไซม์  ฮอร์โมน และแก๊ส รวมทั้งของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการ เช่น ยูเรีย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  เป็นต้น น้ำเลือดทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหาร  เอนไซม์ ฮอร์โมน และแก๊สกลับไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย และลำเลียงของเสียต่าง ๆ มายังปอดเพื่อขับออกจากร่างกาย
2.  ส่วนที่เป็นของแข็งด้แก่ เซลล์เม็ดเลือด และเกล็ดเลือด ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 45 ของปริมาณเลือดทั้งหมด
     2.1  เซลล์เม็ดเลือดมีอยู่ 2 ชนิด คือ
            1) เซลล์เม็ดเลือดแดง ( Red Blood Cell ) มีรูปร่างค่อนข้างกลมแบน ตรงกลางบุ๋มเข้าหากัน เมื่อโตเต็มที่ไม่มีนิวเคลียส ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นสารประเภทโปรตีนที่เรียกว่า ฮีโมโกลบิน ซึ่งมีเหล็กเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ   ฮีโมโกลบิน มีสมบัต ิในการรวมตัว กับแก๊ส ออกซิเจน ได้ดีมาก  เซลล์เม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ลำเลียงแก๊สออกซิเจนไปยังเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย และลำเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปสู่ปอดเพื่อทำการแลกเปลี่ยนแก๊ส  เซลล์เม็ดเลือดแดงสร้างที่ไขกระดูก และเซลล์เม็ดเลือดแดงมีอายุประมาณ 110-120 วัน หลังจากนั้นจะถูกส่งไปทำลายที่ตับและม้าม
           2)  เซลล์เม็ดเลือดขาว ( White Blood cell ) มีรูปร่างกลม ขนาดใหญ่กว่าเซลล์เม็ดเลือดแดง ไม่มีนิวเคลียส   เซลล์เม็ดเลือดขาว ในร่างกาย มีอยู่หลายชนิด ทำหน้าที่ต่อต้านและทำลาย เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอม ที่เข้าสู่ร่างกาย   แหล่งที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวได้แก่ ม้าม ไขกระดูก และต่อมน้ำเหลือง  เซลล์เม็ดเลือดขาวมีอายุประมาณ 7-14 วัน ก็จะถูกทำลาย
    2.2  เกล็ดเลือด ( Blood Platelet ) ป็นส่วนประกอบของเลือดที่ไม่ใช่เซลล์ มีขนาดเล็กมาก ไม่มีสี ไม่มีนิวเคลียส ทำหน้าที่ช่วยทำให้เลือดแข็งตัวเมื่อเลือดออกสู้ภายนอกร่างกาย และช่วยห้ามเลือดในกรณีที่เกิดบาดแผล โดยจับรวมตัวกันเป็นกระจุกร่างแหอุดรูของหลอดเลือดฝอยทำให้เลือดหยุดไหล แหล่งที่สร้างเก,ดเลือดได้แก่ ไขกระดูก เกล็ดเลือดมีอายุ 4 วันเท่านั้นก็จะถูกทำลาย

                    

วัคซีน  เป็นเชื้อโรคที่ตายหรืออ่อนฤทธิ์ ฉีดเข้าร่างกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้านเชื้อโรคนั้น ๆ
        เซรุ่ม คือ  แอนติบอดีที่ได้จากคนหรืสัตว์ซึ่งการให้เซรุ่มจะให้กับร่างกายในกรณีที่โรคนั้นแสดงอาการอย่างรวดเร็วและรุนแรง ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันไม่ทันและหรือไม่มีภูมิคุ้มกันมาก่อน

การหมุนเวียนเลือดในร่างกาย

1เลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งเป็นเลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนต่ำ จะไหลกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา  (Right Atrium )

2.  เมื่อหัวใจบีบตัวเลือดจะไหลจากหัวใจห้องบนขวา ผ่านลิ้นหัวใจลงสู่ห้องล่างขวา ( Right  Ventricle )

3.  เมือหัวใจห้องล่างขวาบีบตัว เลือดจะไหลเข้าสู่หลอดเลือดไปยังปอด  เมื่อมีการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจน เลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย ( Left  Atrium )

4. เมื่อหัวใจห้องบนซ้ายบีบตัว เลือดจะไหลผ่านลิ้นหัวใจลงสู่ห้องล่างซ้าย(Left Ventricle )

5.  เมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัว เลือดจะไหลเข้าสู่หลอดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และเมื่อเลือดมีปริมาณแก๊สออกซิเจนต่ำก็จะไหลกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนชวาเป็นเช่นนี้เรื่อย ๆ ไป
                                      

เพิ่มเติม : http://www.sainampeung.ac.th/wbi/ict-teacher/pensri/units/unit1/chapter1/chapter1_1/Circulatory.html

Comment

Comment:

Tweet

surprised smile embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#68 By (110.49.243.205|110.49.243.205) on 2014-07-20 17:48

surprised smile embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#67 By (110.49.243.205|110.49.243.205) on 2014-07-20 17:48

angry smile angry smile

#66 By (110.49.243.205|110.49.243.205) on 2014-07-20 17:47

ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์big smile confused smile

#65 By (171.98.2.159|171.98.2.159) on 2014-07-17 19:07

surprised smile confused smile big smile

 

#64 By (110.78.169.51|10.0.1.218, 110.78.169.51) on 2014-07-17 11:36

open-mounthed smile ดีที่สุดอ่ะ

#63 By 2545 (171.5.17.150|171.5.17.150) on 2014-07-10 19:32

confused smile sad smile angry smile tongue

#62 By hhh (122.155.43.84|122.155.43.84) on 2014-07-07 18:32

สนุกฟุตๆๆ

#61 By (182.93.179.180|182.93.179.180) on 2014-07-01 13:41

สนุกฟุตๆๆ

#60 By (182.93.179.180|182.93.179.180) on 2014-07-01 13:41

tongue555555555

#59 By (1.47.163.83|1.47.163.83) on 2014-06-29 06:31

ดีมากเรยยยที่ทำให้หนูทำงานเรื่องนี้ดี(ทำให้ไม่โดนครูตี)open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#58 By bua (171.96.241.114|171.96.241.114) on 2014-06-25 18:18

biu question

#57 By พกะัเพดไ (101.51.190.181|101.51.190.181) on 2014-06-19 14:30

#56 By ่เีเัีัเ่ (101.51.190.181|101.51.190.181) on 2014-06-19 14:29

ั้ี่่่่่่่่งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงcry cry cry cry cry cry cry cry

#55 By (101.51.190.181|101.51.190.181) on 2014-06-19 13:41

embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

#54 By (101.51.190.181|101.51.190.181) on 2014-06-19 13:41

question surprised smile sad smile

#53 By (101.51.190.181|101.51.190.181) on 2014-06-19 13:41

#52 By (14.207.47.127|14.207.47.127) on 2014-06-18 16:40

question ไม่

#51 By (49.48.248.111|49.48.248.111) on 2014-06-17 21:05

ดี

#50 By 8220 (49.48.96.59|49.48.96.59) on 2014-06-14 20:16

#49 By (101.51.248.64|101.51.248.64) on 2014-06-13 14:12

  ดีquestion big smile big smile sad smile

#48 By หมวย (202.29.176.74|202.29.176.74) on 2014-06-13 09:12

embarrassed surprised smile wink wink wink sad smile tongue question ....yes

#47 By suda (202.29.176.212|202.29.176.212) on 2014-06-10 13:27

ก้อดีน้ะ

#46 By noey (61.90.47.109|61.90.47.109) on 2014-06-09 10:56

้ส้สสสสก้นสราาาา

#45 By กิีฟ (182.93.205.187|182.93.205.187) on 2014-06-06 10:34

GOOD big smile

#44 By GRITSANEE (1.0.154.61|1.0.154.61) on 2014-06-05 19:42

open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile angry smile angry smile tongue question question question question question question question question question question question surprised smile surprised smile surprised smile wink wink wink double wink

#43 By (125.27.188.44|125.27.188.44) on 2014-06-03 09:31

confused smile angry smile question question question wink double wink cry cry

#42 By (49.230.160.208|49.230.160.208) on 2014-05-25 06:54

There's definately a great deal to learn about this issue.
I like all of the points you have made.
My website <A HREF=http://www.csiaspb.org>www.csiaspb.org</A>

#41 By (89.75.188.209|89.75.188.209) on 2014-04-14 13:18

Terrific work! That is the kind of information that are supposed to be shared around the net.
Shame on Google for no longer positioning this put up higher!
Come on over and seek advice from my site . Thanks =)
Stamp Series csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</a>) and it is History
http://www.csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</a>)
When buying http://www.csiaspb.org (<A HREF=http://www.csiaspb.org>http://www.csiaspb.org</A>) stamps on the web you'll want to specify if they csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</a>) are by 'approval'
or 'want list'. Authorization identifies a predicament where the supplier delivers the actual collectors'
assorted plastic stamps and they next choose
which to be able to preserve. A new 'Want List' refers to a situation wherein the
casino dealer checks in the event that wanted imprints come in share and also quotations price ranges for
given plastic stamps the actual collectors' really wants to gather.

http://www.csiaspb.org [<a href="http://www.csiaspb.org">http://www.csiaspb.org/</a>]
Fifth step: Join a csiaspb.org [<a href="http://www.csiaspb.org">csiaspb.org</a>] Stamps Accumulating Membership and Get linked to on the web
forums
csiaspb.org (<A HREF=http://www.csiaspb.org>www.csiaspb.org</A>)
The top http://www.csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">http://www.csiaspb.org</a>)
approach to discover the fantastic pastime csiaspb.org; <a href="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</a>, associated with
press selection is simply by getting involved in interactive on the
web message boards and also by joining neighborhood stamp gathering golf equipment.
You may then benefit from the accrued understanding of veteran seal of approval collectors.
Another way to see whether a seal of approval could be the the
real guy or otherwise is to be diligent ahead of acquiring just about any seal of approval.

www.csiaspb.org; <a href="http://www.csiaspb.org">http://www.csiaspb.org</a>,
Subscribing to http://www.csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</a>) any stamps golf club is an additional
selection for virtually any extractor, which will
enable you to www.csiaspb.org (<A HREF="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</A>)
keep company with some other csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">csiaspb.org</a>) enthusiasts.
csiaspb.org (<a href='http://www.csiaspb.org'>http://www.csiaspb.org</a>) A great strategy to
learn about http://csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">csiaspb.org</a>) imprints
with an http://csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</a>) best of all http://www.csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</a>)
way to trade, obtain, then sell seal of approval with other collectors.
These groups can even assist you to find plastic stamps on your assortment you
are finding tough to find.
http://csiaspb.org - <A HREF=http://www.csiaspb.org>http://www.csiaspb.org/</A>,
There are a variety of ways in which lovers can purchase plastic stamps,
such as visiting the local supplier, stamp exhibits,
sale, as well as shows. There are a selection http://www.csiaspb.org, <a href="http://www.csiaspb.org">http://www.csiaspb.org</a>,
of retailers who www.csiaspb.org - <A HREF="http://www.csiaspb.org">http://www.csiaspb.org</A> - concentrate on a number of different types
of csiaspb.org (<A HREF="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</A>) imprints.
With www.csiaspb.org (<a href=http://www.csiaspb.org>csiaspb.org</a>) present day expanding technological innovation you can even acquire stamps from on-line auctions, however be mindful when selecting your
current imprints to ensure that you're dealing with a skilled
seller. This can be done by sorting out the actual comments ranking with the
owner, that helps keep your rubber stamps will be authentic.

csiaspb.org, <A HREF="http://www.csiaspb.org">http://www.csiaspb.org</A>,
Buying http://www.csiaspb.org (<A HREF='http://www.csiaspb.org'>www.csiaspb.org</A>) rubber stamps to your collection might be easy and doesn't have to
be costly sometimes, especially if you allow your http://csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">http://www.csiaspb.org</a>)
family and friends understand that you've decided
csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">http://www.csiaspb.org</a>)
to get started on csiaspb.org - <a href="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</a> - amassing
www.csiaspb.org, <a href='http://www.csiaspb.org'>www.csiaspb.org</a>, imprints.
Normally, they will be more than happy to acquire began with your current series by saving his
or her inward placed the envelopes in your case. Once you learn somebody that operates in a business,
next the is the one other way to get totally free rubber stamps on your selection.

www.csiaspb.org [<a href="http://www.csiaspb.org">csiaspb.org</a>]
Defined csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">csiaspb.org</a>) imprints are generally normal given rubber stamps, nevertheless they csiaspb.org (<a href='http://www.csiaspb.org'>http://www.csiaspb.org</a>)
can be found in a number of colors, perforations, watermarks,
varieties of document, and also http://csiaspb.org, <a href="http://www.csiaspb.org">http://www.csiaspb.org</a>, printing problems, http://csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">http://www.csiaspb.org</a>) that may complete all pages csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</a>) regarding lp
speedily http://www.csiaspb.org (<A HREF='http://www.csiaspb.org'>http://www.csiaspb.org</A>)
using a stunning assortment of stamps. Which means that your new objective would be to buy rubber
stamps that are affordably at the most beneficial issue
achievable.
csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">www.csiaspb.org</a>)
Would you enjoy managing your press assortment valuation?
If you do, then this helpful write-up has been created
csiaspb.org (<a href="http://www.csiaspb.org">http://www.csiaspb.org/</a>) for you
personally. The adventure http://www.csiaspb.org (<a href=http://www.csiaspb.org>http://www.csiaspb.org</a>) regarding
seal of approval gathering has existed for many many years, and contains been recently savored through fans
of nearly every age. So when these types of enthusiasts
grow older, many of them realize that his / her selection is becoming important.

When you're thinking of the value of one's specific selection, then you will be
thinking about the subsequent content material.
Exclusively we'll focus on activities that can be thought to realize as well as
help the valuation on your personal collection.
My website http://csiaspb.org (<A HREF="http://www.csiaspb.org">http://www.csiaspb.org</A>)

#40 By (89.73.81.41|89.73.81.41) on 2014-04-12 01:05

Hurra , __det r vad jag var se fr ,
vad en stuff ! nuvarande hr p blogg , tack admin av detta hemsida .


Mer : <a href="http://www.pistolklubben.se">http://www.pistolklubben.se/</a>

#39 By (89.73.81.41|89.73.81.41) on 2014-04-10 17:44

ชอบมากconfused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile

#38 By (122.155.34.9|122.155.34.9) on 2014-02-22 12:29

วู้ไม่อยากทัมป็อปอัฟอะsad smile

#37 By (203.172.221.107|203.172.221.107) on 2014-02-17 11:01

embarrassed ไม่น่าสงสัย

#36 By (203.172.221.107|203.172.221.107) on 2014-02-17 11:00

ตั่มออนวะกากด้วยครับชี่ราดกางเกงsad smile

#35 By กร (103.7.57.18|180.183.131.227) on 2013-06-11 13:04

Man เกรียนraycity บอกGm แล้วก็ Zone 4

#34 By zone4 (103.7.57.18|180.183.131.227) on 2013-06-11 13:03

กร ไร เองอ้ะ กาก -.-

#33 By แม็กเว้ย! (103.7.57.18|180.183.131.227) on 2013-06-11 13:03

 แม็กกาก

#32 By กร (103.7.57.18|180.183.131.227) on 2013-06-11 13:01

 ฟิวเกรียน ZONE4 บอก GM แน่

#31 By แม็กเว้ย! (103.7.57.18|180.183.131.227) on 2013-06-11 13:00

ก็ ดีน้ะจดล้ะ -0-

#29 By MIxSumo69แม็กเว้ย! (103.7.57.18|180.183.131.227) on 2013-06-11 12:57

แม็กดีๆๆ

#29 By แม็กกากZone 4 (103.7.57.18|180.183.131.227) on 2013-06-11 12:57

double wink  ขอบคุณมากครับบบบบบๆๆๆๆ

#28 By FUSEza (103.7.57.18|180.183.131.227) on 2013-06-11 12:56

gooooooood

#27 By Adisak (103.7.57.18|192.168.1.102, 1.1.139.190) on 2013-05-15 11:01

ชอบมากคะ

#26 By 555 (103.7.57.18|115.67.160.121) on 2012-07-18 17:58

cry  สุดยอดมากข้อมูลตรงตามที่ต้องการconfused smile

#25 By chonradee (103.7.57.18|118.173.155.201) on 2012-07-16 18:43

ok......อิอิ......big smile big smile

#24 By ba ba (124.122.3.54) on 2012-04-16 14:38

question question question question question question question question question question question question question question question question question

#23 By หน่อย (58.11.205.168) on 2012-01-18 17:37

I had a desire to start my own company, nevertheless I didn't have got enough of money to do this. Thank God my close mate told to utilize the <a href="http://goodfinance-blog.com">loan</a>. So I took the secured loan and realized my dream.

#22 By TrudyTerry (91.212.226.136) on 2011-12-22 06:05

big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#21 By gujyu (119.42.82.53) on 2011-09-07 17:17

อะอะ

#20 By ทัร (119.42.82.53) on 2011-09-07 17:16

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ ช่วยได้เยอะเลยครับbig smile

#19 By Nick (49.48.11.171) on 2011-07-21 00:20