:. ระบบน้ำเหลือง .:

posted on 21 Aug 2008 22:25 by iamblueblood

ระบบน้ำเหลือง (lymphatic system)

 

 

คือ น้ำเหลือง หลอดหรือท่อน้ำเหลือง ต่อมน้ำเหลือง รวมทั้งม้าม ต่อมทอนซิล และไทมัส

หน้าที่ : กรองเลือด สร้างเม็ดเลือด ช่วยป้องกันโรค และคืนโปรตีนกลับสู่หลอดเลือด

ระบบน้ำเหลือง ได้แก่

 

ท่อน้ำเหลืองใหญ่ thoracic duct
ต่อมทอนซิล tonsil
ต่อมไทมัส thymus
ต่อมน้ำเหลือง lymph nodes
ม้าม spleen
ท่อน้ำเหลือง lymph vessels
เป็นต้น  

 

 ระบบน้ำเหลืองเป็นระบบลำเลียงสารต่าง ๆ ให้กลับเข้าสู่เส้นเลือด โดยเฉพาะสารอาหารพวกกรดไขมันที่ดูดซึมจากลำไส้เล็ก ระบบน้ำเหลืองจะไม่มีอวัยวะสำหรับสูบฉีดไปยังส่วนต่าง ๆ ประกอบไปด้วย น้ำเหลือง ( Lymph ) ท่อน้ำเหลือง ( Lymph vessel ) และอวัยวะน้ำเหลือง ( Lymphatic organ )
ก. น้ำเหลือง ( Lymph ) ส่วนประกอบของน้ำเหลืองคล้ายกับในเลือดแต่ไม่มีเม็ดเลือดแดง เป็นของเหลวที่ซึมผ่านผนังเส้นเลือดฝอยออกมาอยู่ระหว่างเซลล์หรือรอบ ๆ เซลล์ เพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ ในน้ำเหลืองจะมีโปรตีน โมเลกุลเล็ก เช่น อัลบูมิน และสารที่มีโมเลกุลเล็ก ๆ เช่น ก๊าซ น้ำ น้ำตาลกลูโคส
ข. ท่อน้ำเหลือง ( Lymph vessel ) เป็นท่อตันมีอยู่ทั่วร่างกายมีขนาดต่าง ๆ กัน มีลักษณะคล้ายเส้นเลือดเวน คือมีลิ้นกั้นป้องกันการไหลกลับของน้ำเหลือง
น้ำเหลืองไหลไปตามท่อน้ำเหลือง โดยอาศัยปัจจัย 3 ประการ คือ
- การหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อที่จะไปกดหรือคลายท่อน้ำเหลือง
- ความแตกต่างระหว่างความดันไฮโดรสเตติก ซึ่งท่อน้ำเหลืองขนาดเล็กมีมากกว่า ท่อน้ำเหลืองขนาดใหญ
่ - การหายใจเข้า ซึ่งไปมีผลขยายทรวงอกและลดความดันทำให้ท่อน้ำเหลืองขยายตัว 
ท่อน้ำเหลืองขนาดใหญ่มี 2 ท่อที่สำคัญคือ
- ท่อน้ำเหลืองทอราซิก (Thoracic duct ) เป็นท่อน้ำเหลืองขนาดใหญ่ที่สุด ทำหน้าที่รับ น้ำเหลืองจากส่วนต่างๆของร่างกาย ยกเว้นทรวงอกขวาแขนขวาและส่วนขวาของหัวกับ คอ เข้าเส้นเลือดเวน แล้วเข้าสู่เวียนาคาวาก่อนเข้าสู่หัวใจ อยู่ทางซ้ายของลำตัว
- ท่อน้ำเหลืองทางด้านขวาของลำตัว ( Right lymphatic duct ) รับน้ำเหลืองจากทรวง อกขวาแขนขวา และส่วนขวาของหัวกับคอเข้าเส้นเลือดเวน แล้วเข้าสู่เวียนาคาวา เข้าสู่หัวใจ จากนั้นน้ำเหลืองที่ อยู่ในท่อน้ำเหลือง จะเข้าหัวใจปนกับเลือดเพื่อลำเลียงสารต่างๆต่อไป
ค. อวัยวะน้ำเหลือง ( Lymph organ ) อวัยวะน้ำเหลืองเป็นศูนย์กลางในการผลิตเซลล์ที่ใช้ในการต่อต้านเชื้อโรคหรือสิ่งแปลก ปลอมประกอบด้วย ต่อมน้ำเหลือง ต่อมทอนซิล ม้าม ต่อมไทมัส และเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่อยู่ที่ลำไส้
- ต่อมน้ำเหลือง ( Lymph node ) พบอยู่ระหว่างทางเดินของท่อน้ำเหลืองทั่วไปในร่าง กายลักษณะเป็นรูปไข่ กลม หรือรี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 มิลลิเมตร จะมีท่อน้ำเหลืองเข้าและท่อน้ำ เหลืองออกภายในเต็มไปด้วยเม็ดเลือดขาวชนิดโฟไซต์ ต่อมน้ำเหลืองจะทำหน้าที่กรองน้ำเหลืองให้สะอาดทำลาย แบคทีเรีย และทำลายเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในวัยชรา
- ต่อมทอนซิล ( Thonsil gland ) เป็นกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองมีอยู่ 3 คู่คู่ที่สำคัญอยู่ รอบๆหลอดอาหาร ภายในต่อมทอนซิลจะมีลิมโฟไซต์ทำลายจุลินทรีย์ที่ผ่านมาในอากาศไม่ให้เข้าสู่หลอดอาหารและ กล่องเสียงถ้าต่อมทอนซิลติดเชื้อจะมีอาการบวมขึ้น เรียกว่า ต่อมทอนซิลอักเสบ
- ม้าม ( spleen ) เป็นอวัยวะน้ำเหลืองที่ใหญ่ที่สุด มีเส้นเลือดมาเลี้ยงมากมายไม่มีท่อน้ำ เหลืองเลย สามารถยืดหดได้ นุ่มมีสีม่วง อยู่ใกล้ๆกับกระเพาะอาหารใต้กระบังลมด้านซ้าย รูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว ภายในจะมีลิมโฟไซต์อยู่มากมาย ม้ามมีหน้าที่สร้างเม็ดเลือดในระยะเอ็มบริโอในคนที่คลอดแล้วม้ามทำหน้าที่
1. ทำลายเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุแล้ว
2. สร้างเม็ดเลือดขาว พวกลิมโฟไซต์ และโมโนไซต์ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคที่เข้า ไปในกระแสเลือด
3. สร้างแอนติบอดี
4. ในสภาพผิดปกติ สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงได้ เช่น มะเร็งเม็ดเลือด
- ต่อมไทมัส ( Thymus gland ) เป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ตอนอายุน้อย และถ้าอายุมากจะเล็ก ลงและฝ่อในที่สุด เป็นต่อมไร้ท่ออยู่ตรงทรวงอกรอบเส้นเลือดใหญ่ของหัวใจ ทำหน้าที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด ลิมโฟไซต์ T มีหน้าที่ต่อต้านเชื้อโรคและสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย รวมทั้งการต้านอวัยวะที่ปลูกถ่ายจากผู้อื่นด้วย

เพิ่มเติม :
http://www.phatthalung.police.go.th/kaochaison/dl/WEBBlO/pymphatic%20system.html( 9 มิถุนายน 2549)
http://www.healthymanual.com/sickness.asp?content_id=106( 10 กรกฏาคม 2549)
http://www.thaihealth.net/h/article521.html ( 1 สิงหาคม 2549)
http://classroom.psu.ac.th/users/cprapapo/Technic2/urine.htm( 29 สิงหาคม 2549)
http://web1.dara.ac.th/karuna/Section/section1/section1_4_3.htm( 8 กรกฏาคม 2549)
http://student.nu.ac.th/u46410239/lesson%205.htm( 3 สิงหาคม 2549)
http://school.obec.go.th/schoolvit/chapter/unit1/transfersys.php(1 สิงหาคม 2549)
http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=19762&page=1 (11 กรกฏาคม 2549)

Comment

Comment:

Tweet

big smile big smile big smile

#96 By Aun (202.29.176.188|202.29.176.188) on 2014-09-19 10:05

Thanks youbig smile big smile

#95 By Aun (202.29.176.188|202.29.176.188) on 2014-09-19 10:05

#94 By (190.147.171.24|148.251.92.48, 190.147.171.24) on 2014-09-18 17:59

#93 By (190.147.171.24|148.251.92.48, 190.147.171.24) on 2014-09-18 17:57

#92 By (190.147.171.24|148.251.92.48, 190.147.171.24) on 2014-09-18 17:55

big smile

#91 By (49.230.186.107|49.230.186.107) on 2014-07-30 14:55

#90 By (81.24.247.34|148.251.91.38, 81.24.247.34) on 2014-07-15 03:32

#89 By (81.24.247.34|148.251.91.38, 81.24.247.34) on 2014-07-15 03:31

#88 By (81.24.247.34|148.251.91.38, 81.24.247.34) on 2014-07-15 03:31

cry

#87 By (49.230.118.59|10.175.180.24, 49.230.118.59) on 2014-06-09 11:12

can you suggest a program that would do? tnx a lot.

#86 By http://losangeles-westside-food-delivery.todaysmenus.com/omxuxq/kdczzy.asp (120.42.221.170|120.42.221.170) on 2014-05-26 13:15

IMCL7Z <a href="http://tsfucwcimweb.com/">tsfucwcimweb</a>, vebbaimgqnvf, [link=http://whdirhqgpifb.com/]whdirhqgpifb[/link], http://flvwyqojmawg.com/

#85 By ImxIZvgOv (103.7.57.18|211.144.72.153, 127.0.0.1, 211.144.72.153) on 2013-03-23 13:43

open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#84 By take care on 2013-01-30 14:30

 shock

#83 By 55 (103.7.57.18|27.55.15.74) on 2012-07-07 12:09

sad smile confused smile question กานดา! ฉันคิดถึงคุณ น่ะจ๊ะ...

ดูออกแล้วว่า คุณพ่อของคุณไม่ได้จริงใจ ดีพอ

#82 By Kudtoo (103.7.57.18|180.183.204.216) on 2012-07-01 21:24

tongue 

#81 By ฟืฟไฟ (103.7.57.18|171.7.194.219) on 2012-06-30 16:00

open-mounthed smile open-mounthed smile   ขอบคุงคร๊

#80 By fo"fay (103.7.57.18|118.174.115.99) on 2012-06-12 10:14

surprised smile surprised smile surprised smile +555เจ๋งคับ

#79 By nat (192.168.99.171, 203.172.198.195) on 2012-02-28 14:48

ขอบคุณมากๆค่ะ

#78 By ไอติมหวานเย็น (49.48.20.18) on 2011-11-03 20:06

sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile confused smile angry smile tongue tongue tongue tongue

#77 By ข่มขืนและยืนยิ้ม (182.52.105.164) on 2011-06-13 10:11

ชอบอ่ะ....EEEEEEEEEE double wink surprised smile embarrassed question tongue angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile

#76 By สายไหม (118.172.159.26) on 2011-06-10 14:06

thxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbig smile

#75 By 555 (223.206.47.64) on 2011-03-07 14:38

thx mak mak kubconfused smile

#74 By aom (115.87.155.30) on 2011-02-13 14:23

kkkkkk

#73 By kk (223.207.153.195) on 2010-11-29 18:22

comment2, Viagra, Online Dating, free bi dating sites, cialis.com, pill rimonabant, adult sex dating site, Phentermine,

#72 By Dating Services (194.31.241.222) on 2010-10-19 09:51

comment3, Adult Dating, buy cheap cigarettes, acomplia pdufa date, Adult Dating, Dating Sites, Adipex, cialis dosage, viagra.com, philippines sex dating sites, Dating Services, phentermine, Levitra, gay men dating services,

#71 By telephone dating services (83.228.89.210) on 2010-10-19 06:48

comment6, adult dating mobile, Cialis, pfizer online viagra, dating sites, cost low viagra, free sex dating, Dating Services, Phentermine, Gay Dating,

#70 By 2003 cialis levitra market sales viagra (202.138.120.68) on 2010-10-19 03:52

ขอบคุณครับ big smile

#69 By วินโดว์ (117.47.227.80) on 2010-10-16 19:49

comment6, acomplia news, overthe counter viagra,

#68 By kaufen title acomplia (195.229.241.177) on 2010-10-13 09:50

comment4, lasix drug, antabuse, Accutane, Viagra, cialis, lipitor muscle damage, side effects of prednisone drug, Propecia, seroquel ambien, Meridia, cheap retin tramadol,

#67 By lipitor ads (195.209.230.140) on 2010-10-13 08:30

5vFZV1 <a href="http://qkjrqrbvznht.com/">qkjrqrbvznht</a>, [url=http://kxfqaifpazzl.com/]kxfqaifpazzl[/url], [link=http://vkzjrkyollsc.com/]vkzjrkyollsc[/link], http://dehvvwkictsa.com/

#66 By obhuhqpky (190.145.85.197) on 2010-10-11 16:52

comment1, case study digoxin cardizem lasix, alprazolam for sale, buy zolpidem, cialis, Propecia, how valtrex works, generic viagra cheap,

#65 By diet pill acomplia (41.215.233.146) on 2010-10-10 13:10

comment2, adipex, lexapro problems, order accutane, online viagra sales, Alprazolam, buy cialis, Zolpidem, cialis, ivy poison prednisone, Cialis,

#64 By valium (202.137.31.1) on 2010-10-09 21:42

comment1, get prescription for adipex, Lasix, Nexium, Alprazolam, Zolpidem, cialis order on, buy viagra usa, acomplia, buy reductil, phentermine 37 5mg, retin a dosage,

#63 By Cialis (203.121.36.51) on 2010-10-09 16:41

comment1, order lasix, Antabuse, nexium acid reflux, Viagra, zolpidem, cialis discount, drug effects more prednisone side, dreampharmaceuticals online order propecia, cialis 12 pills, meridia lawyer, Retin-A, Rimonabant, viagra, Clomid,

#61 By Alprazolam (188.59.252.190) on 2010-10-08 18:16

comment1, order lasix, Antabuse, nexium acid reflux, Viagra, zolpidem, cialis discount, drug effects more prednisone side, dreampharmaceuticals online order propecia, cialis 12 pills, meridia lawyer, Retin-A, Rimonabant, viagra, Clomid,

#61 By Alprazolam (203.45.10.67) on 2010-10-08 18:16

comment2, acomplia and serenade, buy real viagra,

#60 By buy cheap viagra (91.121.100.57) on 2010-10-08 04:48

comment6, Antabuse, klonopin, accutane 30 mg, viagra, cialis, zolpidem.com, home valium made, Prednisone, Lipitor, Viagra, cheap propecia tramadol, Acomplia, Phentermine, interaction retin a and seborrhea, Clomid,

#59 By lasix (70.36.100.66) on 2010-10-08 02:09

comment3, acomplia, viagra pill,

#58 By Acomplia (193.105.248.70) on 2010-10-07 05:23

ขอบคุงนะคร๊าพพพพฟฟฟฟฟ

#57 By โลกไต้ปีก (125.25.162.246) on 2010-10-06 10:11

comment2, winston cigarette coupon, köp viagra, cialis, affect diflucan side, dating sex, dating sites, replica watches review,

#56 By handla levitra (216.225.158.65) on 2010-10-05 18:43

comment4, prozac köp, doxycycline 180 pills, diflucan, herbal tea remedies, pirate life insurance, auto insurance, herbal supplements,

#55 By handla levitra (86.110.19.114) on 2010-10-05 18:30

comment2, herbal remedy, viagra for woman, _effets secondaires de levitra, viagra, ampicillin side effects, hoodia and yaz, cialis dosage, punk rock dating sites, propecia online prescription, dating services minneapolis,

#54 By köp cialis (187.112.244.203) on 2010-10-05 18:19

OGT7Zm <a href="http://sfkfkbhxzvor.com/">sfkfkbhxzvor</a>, [url=http://cobfzqtnkqvi.com/]cobfzqtnkqvi[/url], [link=http://rxtdjkakseaw.com/]rxtdjkakseaw[/link], http://igehsbovhymb.com/

#53 By jvlptbup (205.219.204.78) on 2010-10-02 20:31

ก้อโอเคดีน่ะquestion

#52 By taya (110.49.7.23) on 2010-09-23 21:28

พหนกฟนฟ่สาด

#51 By (125.25.199.168) on 2010-09-22 17:01

ควรเพิ่มเนื้อหาให้เยอะมากๆหน่อยถึงจะได้ดีเนื้อหาก็จะต้องละเอียดbig smile big smile

#50 By kaimook (118.172.225.4) on 2010-09-15 14:02

confused smile ก่อดี

#49 By naluk (61.19.114.42) on 2010-09-15 11:54

#48 By naluk (61.19.114.42) on 2010-09-15 11:53

embarrassed double wink

#47 By (182.93.184.86) on 2010-09-15 11:22